Aktuálne informácie
Ku každej objednávke nad 80 €
dopravné zadarmo.
K objednávke nad 80 € získate
atraktívny darček.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné ustanovenie

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: GDPR) je Alena Šiandorová ,IČO 40147479, so sídlom Lúčna 1764/12, 962 05 Hriňová(ďalej len: správca).
 

Kontaktné údaje správcu sú:
 

adresa: Alena Šiandorová, Lúčna 1764/12, 962 05 Hriňová

telefon: +421 907 846 235

email: info@nioblu.sk
 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorá sa dá priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej,  kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytl(i) alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a realizácia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu (segmentácii či profilovaniu zákazníkov) v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na doručovaní tovaru alebo služieb a realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkované  na e-shope  nioblu.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín(do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa  čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa  čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa  čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v týchto zásadách.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený(á) so zásadami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok  na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli(a).
 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.