Aktuálne informácie
Ku každej objednávke nad 80 €
dopravné zadarmo.
K objednávke nad 80 € získate
atraktívny darček.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu:

Alena Šiandorová , Lúčna 1764/12, 962 05 Hriňová

Živnostenský list vydaný Obvodným úradom vo Zvolene

Číslo živnostenského registra: 604-3232

IČO: 40147479

Číslo účtu: 4014063959/7500

Tel: 0907 846 235

e-mail: info@nioblu.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici

Dolná 46, Banská Bystrica

e-mail:bb@soi.sk

tel.: 048/4124969

Fax: 048/4124693

 

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu www.nioblu.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva-  zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

 • Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Užívateľský účet

 • Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže urobiť objednávku tovaru ( ďalej len "užívateľský účet" ). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci urobiť objednávku tovaru (výrobky NIOBLU) tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený úžívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok).
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadomna nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené  spolu so všetkými súvisiacimi poplatkami. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednanom tovare ( objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) a a spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zistovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakter objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne či telefonicky).
 • Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 odst. 1 občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavretá  akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej umluvy ( náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií do 12:00 hodiny najbližšieho pracovného dňa  nasledujúceho po urobení objednávky kupujúcim a to telefonicky na čísle +421 907 846 235 alebo elektronicky na info@nioblu.sk.

Cena tovaru a platnosť ponuky

Všetky ceny ceny sú platné vo chvíli odoslania objednávky. Súčasť dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane klubových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

 

Platobné podmienky

Cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Dobierka- Slovenská pošta ( Balík na poštu) - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru na pošte- v tomto prípade účtujeme poplatok 1,50€
 • Dobierka- GLS - (Balík Do ruky ) peniaze za tovar zaplatíte kuriérovi až pri prevzatí tovaru - v tomto prípade účtujeme poplatok 1,50€
 • Bankový prevod - po obdržaní objednávky ( návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru do dvoch pracovných dní od obdržania mailu s platobnými údajmi, v opačnom prípade nebude  tovar odoslaný popr. predaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu. Tento spôsob  platby je BEZ POPLATKU
 • Platobná karta - po vytvorení objednávky ( návrhu kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá údaje potrebné na prevedenie platby. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite .Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu. Tento spôsob je BEZ POPLATKU.

​Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb urobených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad- faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad- faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, zároveň je faktúra súčasťou odoslanej zásielky.

 

Doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré si kupujúci vybral v objednávke, nesie kupujúci, a to v nasledujúcej výške:

 • 1,50 € pri osobnom odbere v kozmetickom štúdiu vopred vybranom v objednávke
 • 3 € pri zaslaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty  ako Balík Na poštu
 • 3 € pri zaslaní tovaru prostredníctvom GLS ako Balík  "Do ruky" 

Ak dosiahne hodnota objednaného tovaru čiastku 80,- € , má kupujúci dopravu zadarmo.

 

Dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípadeže je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho a neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 občianskeho zákonníka

1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží teda táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. 

2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia kúpnej predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci všetky náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že predávajúcemu tovar odoslal.

4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu i darček a dôjde k odstúpeniu od kúpnej  zmluvy kupujúcim, je kupujúci povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

7. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1829 občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu sa nedá, pokiaľ bol tovar čiastočne spotrebovaný. Nedá sa odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov ( napr. rúže, riasenky, krémy, šampóny, kondicionéry, oleje a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený, či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

 

Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

Práva z vadného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ

Predávajúci odpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré kupujúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

b) vec sa hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci udáva alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

c) vec nezodpovedá akosti alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti 

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať o dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohoda o náprave spotrebiteľovi spôsobilo značné potiaže.

V prípade preukázania, že dodaná vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si sami dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci predajca, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predajca.

Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec  pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. ) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
 2. ) na odstránenie vady opravou veci
 3. ) na primeranú zľavu z kúpnej ceny
 4. ) odstúpiť od zmluvy

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si vybral, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po známení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si neuplatní kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri neopodstatnenom porušení zmluvy.

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Ak neoznámi kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese sídla predávajúceho.

Formulár na reklamáciu tovaru nájdete TU

Po obdržaní vadnej veci je vystavený reklamačný formulár, ktorý je v prípade reklamovanej veci zaslaný na e-mail a to najneskôr do 24 hodín od obdržania vadnej veci. V prípade podania reklamácie osobne, je formulár vystavený na mieste. Reklamácia je vybavená hneď , v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie do 30 dní.

Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako i vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Dôležité

Záručná doba kozmetiky je určená symbolom otvorenej nádobky. Symbol otvorenej nádobky s číslom udáva, do koľko mesiacov by sa mal prostriedok po otvorení spotrebovať.

Pohybuje sa medzi 6 až 30, trvanlivosť kozmetických výrobkov býva dva až päť rokov.

Dôležitý je rovnako údaj o minimálnej trvanlivosti výrobku, ktorý sa uvádza v slovenskom jazyku slovami " Spotrebujte najlepšie do", za ktorými nasleduje uvedenie mesiaca a roku. Znamená to, že do tejto doby výrobca garantuje nielen bezpečnosť výrobku, ale i jeho uvádzanú funkciu. Po tejto dobe môže byť výrobok bezpečný, ale nemusí už dobre plniť svoju funkciu. Táto forma uvedenia doby trvanlivosti sa uvádza v tom prípade, že výrobok má minimálnu trvanlivosť do 30 mesiacov od dátumu výroby.

Podľa občianskeho zákonníka platí, že ak je akákoľvek vymedzená  doba trvanlivosti, končí týmto dátumom i záruka na výrobok. Pokiaľ doba minimálnej trvanlivosti nie je na výrobku vyznačená vyššie uvedeným spôsobom, má sa za to, že výrobok má trvanlivosť dlhšiu než 30 mesiacov. Predpokladá sa, že receptúra takéhoto výrobku nepodlieha zmenám, ktoré by ohrozili jeho bezpečnosť a funkciu do doby otvorenia výrobku a zahájenia jeho používania.

 

Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak to nie je výslovne medzi stranami dohodnuté. Zodpovednosť z vady sa  v takomto prípade riadi občianskym zákonníkom.

 

Ochrana osobných údajov

Firma je plne prispôsobená režimu GDPR a zabezpečuje ochranu osobných údajov spotrebiteľov podľa GDPR.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný( zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nesú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy čo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Alena Šiandorová vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1.10.2018